Đăng ký tiếp nhận thông tin dự án
Phòng bán hàng chủ đầu tư (Thông tin khách hàng sẽ được bảo mật)

Quy định mới về thuế TNCN khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2025

Từ ngày 01/01/2025, quy định mới về thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt đầu có hiệu lực thi hành theo Luật đất đai năm 2024.
1. Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2025
 
Điều 247 Luật Đất đai năm 2024 (bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2025) bổ sung quy định trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tính theo giá đất trong bảng giá đất.
 
 
Như vậy, kể từ ngày 01/01/2025, số tiền thuế thu nhập cá nhân phải đóng khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất = giá đất trong bảng giá đất x thuế suất 2%.
 
Hiện nay, khi tính thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì tính giá đất trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (trừ trường hợp trên hợp đồng chuyển nhượng không có hoặc giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thì mới áp dụng theo bảng giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định).
 
Quy định mới về thuế TNCN khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ năm 2025
 
2. Áp dụng bảng giá đất theo Luật Đất đai năm 2024
 
Căn cứ Điều 159 Luật Đất đai năm 2024, bảng giá đất được áp dụng cho các trường hợp sau đây:
 
- Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.
 
- Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.
 
- Tính thuế sử dụng đất.
 
- Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.
 
- Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.
 
- Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
 
- Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.
 
- Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.
 
- Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.
 
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.
 
- Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.
 
Bảng giá đất được xây dựng theo khu vực, vị trí. Đối với khu vực có bản đồ địa chính số và cơ sở dữ liệu giá đất thì xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn.
 
Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất để công bố và áp dụng từ ngày 01/01 của năm tiếp theo. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trong năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
 
Cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất. Trong quá trình thực hiện, cơ quan có chức năng quản lý đất đai cấp tỉnh được thuê tổ chức tư vấn xác định giá đất để xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất.
 
The: Cafeland
0972 352 598